Digital Library


Vol. 5, No. 2, Jun. 2021

 1. Jiang Jialei, Vol. 5, No. 2, pp. 1-4, Jun. 2021
  10.22662/IJEMR.2021.5.2.001
  Keywords: Labour EducationCurriculum, Curriculum system, Socialist education system, Double-Class Universities

 2. PengFei Qin, JinDan lyu, Yi Zhao, Vol. 5, No. 2, pp. 6-15, Jun. 2021
  10.22662/IJEMR.2021.5.2.006
  Keywords: Review diagnosticity sufficiency, Diagnosis on positive online reviews, Diagnosis on negative online reviews, Perceptual information symmetry

 3. Hong Jin, Ying Peng, Seong-Taek, Park, Vol. 5, No. 2, pp. 17-20, Jun. 2021
  10.22662/IJEMR.2021.5.2.017
  Keywords: Circle, influencing factors, online information sharing behavior, Social Media

 4. Jihua Li, Chang Liu, Vol. 5, No. 2, pp. 22-29, Jun. 2021
  10.22662/IJEMR.2021.5.2.022
  Keywords: Citespace, public opinion, web of science, Knowledge Graph